Liberaal Manifest Libéral

LIBERAAL MANIFEST VOOR EEN OPEN STAD


Open Vld-Brussel schrijft zich in in de liberale stedelijke traditie. Het is in steden als Brussel dat de geest van het liberalisme is ontstaan. “Stadslucht maakt vrij” is ons uitgangspunt!

Met “Het Liberaal Manifest voor een Open Stad” bevestigen we dat de kracht van het liberalisme en de kracht van de stad samen de beste garantie zijn voor de welvaart en welzijn van een hele regio en het hele land. Dit geldt voor Brussel als hoofdstad en motor van de Belgische economie, maar ook voor alle andere steden en hun omliggende regio.


Wij zijn liberalen. De creativiteit en ondernemingszin waarvoor een Open Stad staat, is niet iets wat je van overheidswege regisseert. Daar zorgt het bloeiend economisch, cultureel en sociaal stadsleven zelf voor.

De politiek moet wel ruimte maken voor experiment. Ook mentale ruimte. De overheid kan wel het stedelijk leven en ondernemen bevorderen. Het beleid moet ook de sociale cohesie in de stad bewaken en reële kansen garanderen voor alle Brusselaars.

Het congres keurt de volgende 9 resoluties goed, een liberale negenproef voor Brussel:


1. België en de Brusselse stadsgemeenschap

De Brusselse Open Vld is gehecht aan het federale België met haar gewesten en gemeenschappen. Brussel is de hoofdstad van het land en van de twee grootste gemeenschappen. Brussel is zelf een autonoom stedelijk gewest en de economische motor voor het Waals en Vlaams gewest en van de omliggende regio waarmee wij Brussel in een grote stadsgemeenschap willen zien samenwerken.


2. Een staatshervorming voor de steden

Voor de Brusselse Open Vld is het na 30 jaar communautaire staatshervormingen tijd voor een grootstedelijke staatshervorming. Zowel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als voor alle andere grote steden, vraagt de Brusselse Open Vld een billijke financiering die de steden toelaat in te staan voor de economische infrastructuur in het land en voor hun onmiddellijke regio. Open Vld-Brussel wil een fiscaliteit die steden aantrekkelijk houdt als woonsteden.


3. De kosmopolitische stad als emancipatiemachine

Brussel is ondertussen, anno 2008, met de NAVO, EU, twee grote historische gemeenschappen en een immigratie van binnen en buiten Europa die goed is voor meer dan 40% van de bevolking, de meest kosmopolitische stad van Europa, de kleinste wereldstad, een “cité métisse”. De Brusselse Open Vld wil een actief Brussels integratiebeleid, ondersteund door beide gemeenschappen, gericht op inburgering, burgerschap en politieke participatie, onderwijsparticipatie, taalverwerving, professionele opleiding, participatie op de arbeidsmarkt en persoonlijke emancipatie. De Brusselse Open Vld wil de internationale roeping van Brussel ook versterken door de erkenning van het Engels als administratieve taal in gewestelijke en gemeentelijke communicatie en dienstverlening.


4. Een stadsethiek: afspraken over hoe we samenleven in een stad

Wie in de stad woont, heeft haar zien veranderen. De nieuwe mozaïek aan culturen en de diversiteit worden soms tegelijk als verrijking én als bedreiging ervaren. Open Vld wil niet alle problemen in de stad goedpraten, wil ook niemand angst aanpraten, maar acht de tijd rijp voor nieuwe en duidelijke formele afspraken: een stadsethiek.

Dit betekent voor ons:


Maximum Tolerantie voor diversiteit. Geen discriminatie dus op basis van nationaliteit of afkomst, ook niet op basis van taal.  Geen discriminatie van holebi’s in de Stad. Nultolerantie op deze punten. Maar ook zerotolerantie op vlak van geweld, staat voor ons voorop. Het recht op een veilige stad is immers een basisrecht. Daarnaast zijn de erkenning van de scheiding tussen Kerk en Staat én de erkenning van gelijkheid tussen man en vrouw essentieel.


Wij vragen ook drie keer respect: voor ‘eigendom’, voor ‘de publieke ruimte’ (netheid en veiligheid straten, parken, openbaar vervoer) en voor ‘Openbare Instellingen’ en ‘Overheden’ (scholen en leraars, politie, ambtenaren, ...).


5. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet mee onderwijs financieren

Onderwijs is voor de liberaal de voornaamste schakel voor gelijke kansen, sociale integratie en emancipatie. Het is de sleutel tegen de hoge werkloosheid. Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid, maar waar we als Brusselaars samen op gewestelijk niveau solidair voor moeten zijn. De Brusselse Open Vld wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toenemende mate het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs financiert voor haar schoolinfrastructuur en pedagogisch project. In het bijzonder denken we aan projecten gericht op uitwisseling en taalverwerving.

 

6. De stadskorting – stedelijk wonen belonen

Wie in de stad woont, kost minder aan de overheid en draagt bij tot een milieubewuster leven. De Brusselse Open Vld wil dat de keuze voor de stad beloond wordt met een stadskorting op de onroerende voorheffing en de personenbelasting.


7. De ‘betere’ sociale huisvesting

Er is een immense behoefte aan betaalbare huisvesting in Brussel. De Brusselse Open Vld wil door gunstige fiscaliteit en huurcheques de huisvestingsmarkt aanmoedigen om sociale huisvesting aan te bieden. Open Vld kiest hiermee voor een huisvestingsbeleid dat de sociale mix in heel het stadsgewest wil bevorderen en sociale getto’s in woningblokken van de overheid wil tegengaan.


8. De grootstedelijke levenskwaliteit bewaken

We willen grootstedelijk wonen aanmoedigen. Daarom moet het dagelijks grootstedelijk levenscomfort, niet vergelijkbaar, maar kwalitatief concurrentieel zijn met het randstedelijk leven. De Brusselse Open Vld wil de Brusselse belastingbetaler niet wegpesten, maar behagen. We kiezen voor een preventief en repressief optreden tegen overlast, vervuiling en onveiligheid. We kiezen voor flexibele kinderopvang en ouderenzorg op maat van werkende inwoners. Een stad voor alle leeftijden. We kiezen voor extra groen en voor sport en ontspanningsinfrastructuur in de stad voor volwassenen en kinderen. We willen zorgen voor parkeerplaats in de woonwijk, voor veilige fietsroutes door de stad, voor snel en comfortabel openbaar vervoer. Het komende decennium willen we het leefcomfort tastbaar verbeteren.


9. Investeren in welvaart en welzijn, in economie en ecologie

Het Brussels Gewest moet de ko¬mende tien jaar zijn concurrenti¬ële positie op Belgisch, Europees en wereldvlak als winkelstad, zakenstad, congres¬stad, internationaal beslissings¬centrum én als nationale en internationale economische draaischijf bewaken. Bedrijven creëren werk en welvaart. Het stadsgewest moet werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat en van administratieve en fiscale vereenvoudiging.


Het stadsgewest moet het voortouw nemen in de toepassing van nieuwe duurzame technologieën om onze stedelijke economie en stedelijk leven te vergroenen.


De Brusselse Open Vld wil het komende decennium investeren in een forse uitbreiding van het metronet om de nood aan groot¬schalige mobiliteit in en naar Brussel op te vangen. Open Vld-Brussel wil werk maken van de economische ontsluiting en ontwikkeling van de hefboom¬gebieden en van grootschalige infrastructuurprojecten.


MANIFESTE LIBERAL POUR UNE VILLE OUVERTE


L’Open Vld-Bruxelles s’inscrit dans la tradition libérale urbaine.  C’est dans des villes telles que Bruxelles qu'est né  l’esprit du libéralisme.  « L’air de la ville rend libre » est notre point de départ !

Avec « Le Manifeste Libéral pour une Ville Ouverte », nous confirmons que la force du libéralisme et la force de la ville représentent  la meilleure garantie pour la prospérité et le bien-être de toute une région et du pays entier.  Ceci vaut pour Bruxelles en tant que capitale et moteur de l’économie belge, mais aussi pour toutes les villes et  régions environnantes.


Nous sommes des libéraux.  La créativité et le sens de l’entreprise qui caractérisent une Ville Ouverte, ne peuvent être régits au niveau gouvernemental. C’est la florissante vie urbaine économique, sociale et culturelle qui s’en occupe.

La politique doit laisser de l’espace à l’expérience, y compris à l’expérience mentale.  Le gouvernement peut toutefois stimuler la vie et l’entreprise urbaine.  La politique se doit également de sauvegarder la cohésion sociale dans la ville et garantir les chances réelles de tous les Bruxellois.


1. La Belgique et la communauté urbaine Bruxelloise

L’Open Vld Bruxelles tient à la Belgique fédérale avec ses régions et ses communautés. Bruxelles est la capitale du pays et de ses deux plus grandes communautés. Bruxelles est elle-même une région autonome urbaine et le moteur économique pour la région flamande et la région wallonne ainsi que pour la région environnante avec laquelle nous voulons voir coopérer Bruxelles dans une grande communauté urbaine.


2. Une reforme pour les villes

Pour l’Open Vld Bruxelles, le temps est venu pour instaurer une réforme d’Etat des grandes villes après 30 ans de réformes d’Etat communautaires. Tant pour la Région de Bruxelles-Capitale que pour toutes les autres grandes villes, l’Open Vld Bruxelles demande un financement équitable qui permette aux villes de s’occuper de l’infrastructure économique du pays et de leurs régions avoisinantes. L’Open Vld Bruxelles veut une fiscalité qui garde les villes comme les communes résidentielles attrayantes.


3. La ville comsopolite en tant que machine d'émancipation

En 2008, avec l’OTAN, l’UE, deux communautés historiques et une immigration venant d’Europe et au-delà qui représente plus de 40% de la population, Bruxelles est devenue la ville la plus cosmopolite d’Europe, la plus petite métropole, une ‘cité métisse’. L’Open Vld Bruxelles veut une politique d’intégration active, soutenue par les deux communautés, visant l’intégration, la citoyenneté et la participation politique, la participation scolaire, l’apprentissage de la langue, la formation professionnelle, la participation au marché de l’emploi et l’émancipation personnelle. L’Open Vld Bruxelles veut renforcer la vocation internationale de Bruxelles par la reconnaissance de l’anglais comme langue administrative dans la communication et les services régionaux et communaux.


4. Une éthique urbain: des accords sur la manière de vivre ensemble dans une ville

Les personnes qui vivent à Bruxelles ont vu changer la ville. La nouvelle mosaïque culturelle et la diversité sont ressenties à la fois comme un enrichissement et une menace. L’Open Vld Bruxelles ne veut pas justifier tous les problèmes de la ville et ne souhaite certainement faire peur à personne, mais trouve qu’il est temps de conclure des accords formels, nouveaux et clairs en faveur d’une éthique urbaine.

Ceci signifie pour nous :


Tolérance maximale pour la diversité. Pas de discrimination sur base de nationalité ou d’origine, ni sur base de langue. Pas de discrimination des Lesbigays dans la ville. Tolérance zéro pour tous ces points.


Mais aussi tolérance zéro quand il s’agit de violence, cela est primordial pour nous. En outre, la reconnaissance de la séparation entre l’Eglise et l’Etat et la reconnaissance de l’égalité homme/femme sont essentiels pour nous. Une ville ouverte est une ville en faveur de l’égalité de la femme. Nous revendiquons un triple respect : pour ‘la propriété’, pour ‘l’espace publique’ (propreté et sécurité dans les rues, les parcs, les transports en commun) et pour ‘les Institutions Publiques et lesAutorités (écoles et enseignants, police, fonctionnaires,…).


5. La région de Bruxelles-Capitale doit aider à financer l'enseignement

L’enseignement est pour un libéral le maillon le plus important pour l’égalité des chances, l’intégration

sociale et l’émancipation. C’est l’outil contre le taux élevé de chômage. L’enseignement est une compétence communautaire, mais pour lequel nous devons en tant que Bruxellois être solidaires sur le plan régional. L’Open Vld Bruxelles veut que la Région de Bruxelles-Capitale finance de plus en plus l’enseignement néerlandophone et francophone dans leur infrastructure scolaire et leur projet pédagogique. Nous pensons en particulier aux projets d’échange et d’apprentissage linguistique.

 

6. La réduction urbaine: récompenser le choix d'habiter la ville

Ceux qui habitent la ville, coûtent moins au gouvernement et contribuent à une vie plus écologique.

L’Open Vld Bruxelles veut que le choix d’habiter en ville soit récompensé par une réduction urbaine sur le précompte immobilier et les contributions.


7. Le « meilleur » logement social

Il y a un très grand besoin de logements abordables à Bruxelles. L’Open Vld Bruxelles veut encourager le marché immobilier à offrir des logements sociaux à Bruxelles par le biais d’une fiscalité favorable et de titres-logement. L’Open Vld se prononce ainsi pour une politique du logement qui veut améliorer la mixité sociale dans la région urbaine et qui combattrait ainsi les ghettos sociaux dans les grands immeubles.


8. Surveiller la qualité de vie dans les grandes villes

Nous voulons encourager les gens à vivre dans les grandes villes. Mais pour y arriver, il faut que le confort de vie dans les grandes villes soit non pas comparable, mais qualitativement concurrentiel à la vie dans la périphérie.

L’Open Vld Bruxelles ne veut pas chasser le contribuable bruxellois, mais lui plaire. Nous optons pour une intervention préventive et répressive contre la nuisance, la saleté et l’insécurité.

Nous optons pour un accueil flexible des enfants et pour des soins aux personnes âgées qui prennent en compte les horaires de travail de la famille. Une ville pour tous les âges. Nous optons pour plus de verdure et d’infrastructures pour le sport et la détente dans la ville pour les adultes et les enfants. Nous voulons prévoir des emplacements de parking dans les quartiers, des pistes cyclables sûres en ville, des transports en commun rapides et confortables. Au cours de cette décennie, nous voulons améliorer le confort de vie de manière tangible.


9. Investir dans la prosperité et le bien-être, dans l'économie et l'écologie

La Région bruxelloise doit, au cours des dix prochaines années, veiller à garder et développer une position concurrentielle au niveau belge, européen et mondial en tant que ville de shopping, ville d’affaires, ville de congrès, centre international de décisions et plaque tournante internationale économique.

Les entreprises créent de l’emploi et de la prospérité. La région urbaine doit maintenir à un climat économique accueillant et une simplification administrative et fiscale. La région urbaine doit iniciter les entreprises à utiliser les nouvelles technologies durables afin d’écologiser notre économie et vie urbaine. L’Open Vld Bruxelles veut investir dans une forte extension du réseau de métro afin de compenser les besoins énormes en mobilité vers et dans Bruxelles. L’Open Vld Bruxelles veut s’occuper de l’ouverture et du développement des territoires de «levier» et lancer des projets d’infrastructure à grande échelle.